MOVER.EE PRIVAATSUSPOLIITIKA

HGMover OÜ, registrikood 14582218, aadress A. H. Tammsaare tee 123-51, Tallinn 12917 (edaspidi HGMover) haldab online kauplemiskeskkonda www.mover.ee (edaspidi Portaal), mille vahendusel antakse Portaali kasutajatel võimalus transporti pakkuda ja tellida või kasutatada muid pakutavaid teenuseid.

1. Eesmärk

1.1. Privaatsuspoliitikaga määratakse kindlaks põhimõtted, mille alusel HGMover seoses teenuste (edaspidi Teenus) osutamisega isikuandmeid kaitseb ning millistel eesmärkidel isikuandmeid töödeldakse.

1.2. Klient on teadlik, et isikuandmete avaldamine HGMoverile on vabatahtlik, kuid võib osutuda vältimatult vajalikuks Portaali Teenuste osutamiseks. Vastasel juhul ei saa HGMover kasutajale Teenust pakkuda.

2. Milliseid isikuandmeid HGMover töötleb

2.1. HGMover kogub ja töötleb järgmisi andmeid Portaali kasutajate kohta (edaspidi Isikuandmed):

2.1.1. Kasutajakonto registreerimisel sisestatud Isikuandmed (so. nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arveldusarve number, sealhulgas ka dokumendi pilt ja karistusregister);

2.1.2. Portaali kaudu kliendi poolt peetud kirjavahetus teiste isikutega, kliendi edastatud andmed Teenuse kasutamise kohta (sh otsingud ja kliendi poolt Teenuse abil teostatud tehingud), andmed Teenuse kasutamiseks kasutatud seadme kohta;

2.1.3. Teenuste kasutamisel Portaalis (transpordi tellimise- või pakkumiste esitamisel) kogutud andmed, milleks on kasutaja arveldusarvenumber, maksehäire algus- ja lõpukuupäev, viivituses olev summa, kavandatavad ja teostatavad tehingud, mh teave kasutaja aktiivsete, edukalt/mitteedukalt lõppenud, pooleliolevate, ülespaneku ootel ning tühistatud müügipakkumiste kohta. Lisaks teave aktiivsete transpordipakkumiste, võidetud veo, jälgitavate ja mitteedukalt lõppenud pakkumiste kohta.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

3.1. HGMover kogub, salvestab ja kasutab kliendi Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas ning kasutajalepingus sätestatud eesmärkidel, mh järgnevatel eesmärkidel:

3.1.1. Veebilehe ja sellel pakutavate Teenuste parendamise ja täiendamise eesmärgil;

3.1.2. Kasutajatoe pakkumise eesmärgil;

3.1.3. Personaalsete teadaannete ja pakkumiste eesmärgil, juhul kui klient on andnud oma nõusoleku;

3.1.4. Portaali analüüsimiseks ja statistika tegemiseks.

3.2. Isikuandmete töötlemine toimib järgmistel õiguslikel alustel:

3.2.1. HGMoveri õigusliku huvi alusel, see tähendab pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe või teabe turvalisuse tagamiseks;

3.2.2. HGMoverile kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;

3.2.3. HGMoverile antud nõusoleku alusel Portaali kasutaja poolt.

3.2.4. HGMover OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, HGMover OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

4. Isikuandmete kaitsmine

4.1. HGMover on võtnud vastutuse Isikuandmete turvalisuse eest. HGMover võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele kui see on vajalik, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele, inkasso teenusepakkujale krediidiotsuse tegemiseks, Portaali vahendusel sõlmitud tehingu teisele poolele, Eesti Meedia kontserni kuuluvatele teistele ühingutele.

4.2. Portaali kasutajad kohustuvad Teenuste kasutamisel teatavaks saanud teiste kasutajate Isikuandmeid (s.o. nimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber) töötlema ainult kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ning kasutajalepinguga.

4.3. HGMover on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

5. Isikuandmete säilitamine

5.1. Portaali kasutajate isikuandmeid säilitatakse kogu kasutajalepingu kehtivusaja jooksul. Kasutajalepingu lõppemisel vastava kasutaja isikuandmed kustutatakse või anonümiseeritakse. Probleemide korral saab võtta ühendust info@mover.ee