Kuidas toimub Mover.ee keskkonnas ostmine?

1. Tee endale süsteemi kasutajakonto SIIT

2. Postita oma soovitud transpordi oksjon Mover.ee süsteemi

3. Oota pakkumisi

4. Odavam pakkumine võidab

5. Tasu transpordi eest endale sobiva pangalingiga

6. Oota kuni töö tehtud saab

7. Võimaluse korral kirjuta meile tagasiside

Makseviiside kirjeldus

1. Mover.ee pakub maksmiseks ja töö eest tasumiseks pangalinke (SEB, Swed, Coop, Luminor). Vali endale sobiv!

2. Mover.ee keskkonnas käib tasumine eurodes (€)

3. HGMOVER OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, HGMOVER OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Ostust taganemine

1. Mover.ee on oksjoni keskkond transpordi tellijale ning pakkujale. Taganeda saab ainult enne tasumist.

2. Kui raha on makstud, läheb töö täitmisele ja taganeda ei ole ostus enam võimalik.

3. Kui Teil on pretensioone töö/transpordi kvaliteedis, siis saate meile sellest teada anda info@mover.ee

1. Üldtingimused

1.1. Registreerudes veebilehekülje www.mover.ee (edaspidi Veebileht) kasutajaks ja/või sooritades Veebilehel tehinguid, kinnitad, et oled tutvunud ja nõustud käesoleva kasutajalepingu (edaspidi nimetatud: Kasutajaleping) tingimustega.

1.2. Käesolev Kasutajaleping kehtib kõikidele registreeritud kasutajatele (edaspidi Kasutaja) ja HGMover OÜ (registrikood 14582218, aadress A. H. Tammsaare tee 123-51, Tallinn, edaspidi MOVER.EE) vahelise õiguskaitse tagamiseks.

1.3. Lepinguga nõustumise ja/või Veebilehe kasutamisega kinnitab Kasutaja, et Veebilehe ning selle teenuse tingimused on kliendile siduvad. Juhul kui Te ei ole nõus käesoleva lepingu kõikide osade ja tingimustega, ei saa Te juurdepääsu kodulehele või kasutada mis tahes teenuseid.

1.4. „Klient“ või „kasutaja“ mõistete alla peetakse silmas füüsilist või juriidilist isikut, kes on registreerinud ennast Veebilehe kasutajaks.

 

2. Kasutajaleping

2.1. Kasutajalepingu sõlmides aktsepteerib klient Üldtingimused.

2.2. Üldtingimuste p-s 1.3 nimetatud teenuste (edaspidi Teenus) all mõistetakse registreeritud Kasutajatele virtuaalse platvormi pakkumist ning sellega seoses võimalust Teenust (edaspidi Transport) tellida, pakkuda ja kasutada muid Veebilehel pakutavaid Teenuseid.

2.3. MOVER.EE ja kliendi vahelisi õigussuhet reguleerivad lisaks Kasutajalepingule ka Eesti Vabariigi  õigusaktid, Veebilehe hinnakiri (edaspidi Hinnakiri) ja Veebilehel avaldatud või muul viisil kliendile tutvustatud teenusekirjeldused ning kasutustingimused.

2.4. Vastavalt MOVER.EE loodud võimalustele saab Veebilehte kasutada enamlevinud veebilehitsejates. MOVER.EE otsustab ainuisikuliselt Veebilehega seotud Teenuse funktsionaalsused ja edasiarendused.

 

3. Teenuse tingimused

3.1. EE pakub registreeritud Kasutajatele välja keskkonna, s.o Veebilehe, kus klientidel on võimalus transporti tellida või pakkuda ning samuti osaleda elektroonilisel oksjonil (edaspidi Oksjon).

3.2. Teenust ei saa kasutada klient, keda on karistatud võõra vara omandamise eest, vastavalt karistikuseadustiku 199 alusel. Lisaks kehtib ka Oksjonil vanusepiirang, mis tähendab, et alla 18-aastastel on Oksjonil osalemine keelatud.

3.3. Oksjonil Transpordi tellimisel loetakse leping sõlmituks madalaima pakkumise esitamisega. Sealjuures ei saa transpordi pakkuja juba esitatud pakkumist tagasi võtta.

3.4. Eduka oksjoni lõppedes jõustub koheselt klientide vaheline leping (edaspidi Transpordileping), mille eest vastutavad kliendid täies ulatuses ise ning peavad alustama toimingutega lepingu täitmiseks, milleks on näiteks läbirääkimiste alustamine. Lepingupooled on kohustatud viima lepingu täitmise täies ulatuses lõpule ehk tellija peab tasuma transpordi eest ning transpordi pakkuja on kohustatud kauba hiljemalt tähtaja lõpuks kohale toimetama. Tähtaegade arvestus algab transpordilepingu sõlmimise hetkest.

3.5. Enne kauba vastu võtmist on transpordi pakkuja kohustatud kauba üle kontrollima ning veenduma selle korrasolekus. Peale kauba autosse laadimist vastutab ainuisikuliselt transpordi käigus tekkinud kahjustuste eest transpordi pakkuja.

3.6. Transpordi tellija on kohustatud võtma soetatud kauba vastu ilma alusetu viivituseta. Tellijal on kohustus vastuvõtmisel kaup koheselt üle vaatada ning veenduda, et kaup ei ole transpordi käigus saanud kahjustada. Hilisem pretensiooni esitamise õigus puudub.

3.7. Transpordi pakkujal on õigus sisse nõuda kulud kui kauba vastuvõtmisel selgub, et kaup (sh pakend) on transportimisel viga saanud, tingimusel, et jäädvustatakse nõudmise aluseks oleva asjaolu pildi või video abil, transpordi pakkuja kõrval, mis võimaldab nimetatud asjaolu hiljem tõendada.

3.8. EE ei osale ise (ei agendina, maaklerina, esindajana ega muul viisil) reaalsetes transpordi tehingutes, mis tehakse läbi Veebilehe. Ühtlasi ei ole MOVER.EE transpordi- või jmt lepingu pooleks ega võta sellega seoses transpordi tellija ega ka pakkuja ees kohustusi. Muuhulgas, kuid mitte ainult, ei vastuta MOVER.EE:

3.8.1 kliendi kohatu ja/või seadusevastase käitumise eest;

3.8.2 kliendi poolt Veebilehel avaldatava info tõele vastavuse ja/või seaduslikkuse eest.

3.9. EE ja kliendi vahelise informatsiooni kui ka teadete vahetamine toimub kirjalikus elektroonilises vormis Veebilehel sätestatud kontaktandmetel, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

3.10. Veebileht ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad MOVER.EE-le.

4. Kliendi õigused ja kohustused

4.1. Klient kohustub:

4.1.1. avaldama Veebilehe kasutajaks registreerumisel täielikke ning õigeid isiku- ja kontaktandmeid kui ka kasutama kehtivat elektronposti aadressi. Kui andmetes on toimunud muudatused, peab klient koheselt teavitama sellest MOVER.EE-d;

4.1.2. vastutama ise oma kontoga seotud kasutajanime ja salasõna konfidentsiaalsuse eest. Juhul kui salasõna või kasutajatunnus on sattunud kolmanda isiku kätte või kadunud, siis peab teavitama koheselt e-posti teel MOVER.EE-d;

4.1.3. avaldama Veebilehe kasutamisel üksnes täielikult korrektset informatsiooni, sh tõeseid andmeid transpordi osas (tegelikku seisundit peegeldavaid andmeid);

4.1.4. kindlustama, et Veebilehe kasutamisel kliendi poolt sisestatud andmed (sh eseme kirjeldus, fotod, elektroonilised andmed) ei ole eksitavad või ebatäpsed ning on kooskõlas seaduste ja muude õigusaktidega, mis hõlmab tarbijakaitset, konkurentsi kui ka esemete importi/eksporti reguleerivate õigusaktidega;

4.1.5. mitte kasutama Veebilehte ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks;

4.1.6. mitte koostama andmebaase ja/või nimekirju Veebilehe klientidest ükskõik mis eesmärgil;

4.1.7. aktsepteerima makseviisidena MOVER.EE e-konto broneeringut ja e-konto ülekannet sõlmitavate transpordi- jmt lepingute tegemisel;

4.1.8 tagama, et muud kulud (sh käibemaks ja pakkekulu) on transpordi hinna sees;

4.1.9. tellima Teenust oksjonil madalaima pakkumise tegijalt;

4.1.10. pakkuma transporti oksjonil, kui tema pakutud hind oli madalaim;

4.1.11. mitte langetama oksjonil kunstlikult transpordi hinda sisestades ise pakkumisi omaenda oksjonile. Samamoodi mitte kasutama selleks seotuid isikuid (nt sugulasi või tuttavaid);

4.1.12. mitte muutma oksjonil vastavat kirjeldust pärast esimese pakkumise saamist;

 

4.2. Klient kinnitab iga tegevuse peale hakkamisega Veebilehel, et ta:

4.2.1. on õigus-ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Veebilehel tehinguid;

4.2.2. täidab kõiki Kasutajalepingus sätestatud kliendi kohustusi;

4.2.3. on informeeritud ja nõus sellega, et MOVER.EE-l on õigus töödelda kliendi isikuandmeid vastavalt Kasutajalepingus olevale punktile 5 ning Eestis kehtivatele õigusaktidele;

4.2.4. on teadlik, et Veebilehe kasutajatunnuse ja salasõna sattumisel kolmandate isikute kätte, on kolmandatel isikutel võimalik võtta kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab klient ning et MOVER.EE-l ei ole kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) Veebilehe kasutaja isikut;

4.2.5. on teadlik, et vastavad transpordi- jmt lepingud sõlmivad kliendid ilma MOVER.EE sekkumiseta ega vahenduseta ning kliendid vastutavad täilikult ise lepingute täitmise eest;

4.2.6. on informeeritud, et transpordi- jmt lepingute sõlmimine toob endaga kaasa juriidiliselt siduva kohustuse. Samuti nõustub, et kohustuse täitmata jätmisel vastutab ta kohustuse rikkumise ja sellega põhjustatud kahjude eest;

4.2.7. on teadlik, et eranditult kõikide Teenuste kasutamisest tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude (sh tulu-, käibe- ja sotsiaalmaks) deklareerimise ja maksmise kohustus lasub kliendil.

4.3. Klient on kohustatud maksma osutatud Teenuse eest MOVER.EE-le vastavalt Hinnakirjale määratud tasu, olenemata sellest, kas transport tehing tegelikkuses toimus või mis hinnaga kliendid vastava tehingu tegid. Kui MOVER.EE-le esitatud nõudluse läbivaatamisel tehakse kindlaks tehingu toimumata jäämine transpordi tellijast tulenevatel asjaoludel, siis tagastatakse transpordi pakkujale Hinnakirja alusel arvestatud komisjonitasu.

4.4. Kliendil on kohustus tasuda osutatud Teenuste eest MOVER.EE arvelduskontole 15 päeva jooksul MOVER.EE poolt elektroonilise arve esitamisest, juhul kui ei ole lepitud kokku teisiti. MOVER.EE-l on õigus nõuda viivist, milleks on 0,5% tähtaegselt tasumata summalt päevas, kui arve on tähtaegselt tasumata. Tähtaegselt tasumata arved edastatakse 30. päeva möödumisel arve väljastamisest võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkassole). Sealjuures on kliendi kohustus kanda kõik tähtaegselt tasumata jäetud arvete sissenõudmisega seotud kulud ning klienti konto kustutatakse.

4.5. Klient omab õigust MOVER.EE Teenuste Kasutajalepingule mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

4.6. Peale teenuse osutamist laekub teenuse pakkuja MOVER.EE kontole oksjonis ette nähtud summa.

5. MOVER.EE õigused ja kohustused

5.1. MOVER.EE on õigustatud omal valikul kas piirama või täielikult lõpetama kliendi Veebilehe kasutamisõigus, sh muutma Veebilehel kliendi poolt esitatud informatsiooni, sulgeda pakkumus või kliendi kasutajakonto jäädavalt juhul, kui Klient:

5.1.1. rikub Kasutajalepingut või Kasutajalepingust tulenevaid kliendi kohustusi;

5.1.2. on esitanud Veebilehe kasutajaks registreerimisel või kasutamisel informatsiooni, mis on vale, eksitav ja/või ebatäpne;

5.1.3. teadlikult avaldab MOVER.EE lehel valeinformatsiooni, solvab teisi isikuid või käitub ebaviisakalt;

5.2. MOVER.EE omab õigust jälgida Veebilehel toimuvat tegevust, samuti kasutajate toiminguid.

5.3. MOVER.EE omab õigust eemaldada Veebilehelt kliendi pakkumusi, nõustumusi kui ka kliendi poolt sisestatud andmeid, kui need lähevad vastuollu kasutajalepingu või kehtivate õigusaktidega.

5.4. MOVER.EE omab õigust nõuda kliendilt Teenuse kasutamise eest tasu vastavalt Veebilehe Hinnakirjale. Selleks esitab MOVER.EE kliendile elektroonilise arve, samuti kliendi nõudmisel ka kirjalikus vormis.

5.5. Kasutajalepingus sätestatud kliendi kohustuste rikkumise korral on MOVER.EE-l õigus kliendilt nõuda leppetrahvi, mille suurus on kuni 20% pakkumuse lõpphinnast, minimaalselt on selleks aga 25 eurot. Samuti peab klient hüvitama teisele lepingupoolele pakkumusega seoses makstud tasud MOVER.EE poolt osutatud Teenuste eest, v.a komisjonitasu.

5.6. Transpordi- jt lepingute täitmiseks pakub MOVER.EE e-konto ja e-konto broneeringu Teenust.

5.7. MOVER.EE omab õigust lõpule viia transpordi tellija ja transpordi pakkuja omavahelise tehingu toimingud, kui ühe osapoole transpordi- jmt lepingu täitmine on tõendatud ning  õigus tehingu toimingud tagasi pöörata, kui ühe osapoole transpordi- jmt lepingu mittetäitmine on tõendatud.

5.8. Kliendil on õigus vaidlustada MOVER.EE punktis 5.1. nimetatud otsus, saates kirja e-posti aadressile info(ät)mover.ee. Pärast vaidluse läbi vaatamist, tehakse vastav otsus.

5.9. MOVER.EE keskkonnas toimub raha väljamakse kolme tööpäeva jooksul kliendi soovi avaldamise hetkest.

6. Isikuandmete töötlemine

6.1. MOVER.EE omab õigust töödelda andmeid, mida MOVER.EE on saanud füüsilisest isikust kliendilt Veebilehe kasutajaks registreerumisel, Veebilehe kasutamise käigus küsinud või muul viisil Veebilehe kasutamise käigus saadud(edaspidi Isikuandmed), Kasutajalepingus sätestatud eesmärkidel ja mahus. MOVER.EE töötleb ainult selliseid Isikuandmeid, mille klient on MOVER.EE-le vabatahtlikult avaldanud. Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist vastavalt õigusaktidele vastasel juhul pole võimalik Veebilehel kontot omada. Samuti on Kliendil õigus nõuda kasutajakonto sulgemist.

6.2. MOVER.EE-l on õigus koguda kui ka salvestada Isikuandmeid elektroonilisel kujul ning vajadusel teha väljavõtteid ka muus vormis.

6.3. MOVER.EE-l on õigus töödelda kliendi Isikuandmeid ja muud informatsiooni, milleks on kasutajakonto registreerimisel sisestatud Isikuandmed (so. nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arveldusarve number, sealhulgas ka dokumendi pilt ja karistusregister), MOVER.EE kaudu kliendi poolt peetud kirjavahetus teiste isikutega, kliendi edastatud andmed Teenuse kasutamise kohta (sh otsingud ja kliendi poolt Teenuse abil teostatud tehingud), andmed Teenuse kasutamiseks kasutatud seadme kohta, samuti andmed kliendi maksehäire alguse ja lõppemise kuupäevade ning viivituses oleva summa suuruse kohta.

6.4. MOVER.EE kogub ja salvestab kasutajalepingu punktis 6.3 nimetatud kliendi isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

6.4.1. Veebilehe ja sellel pakutavate Teenuste parendamise ja täiendamise eesmärgil;

6.4.2. kasutajatoe pakkumise eesmärgil;

6.4.3. personaalsete teadaannete ja pakkumiste eesmärgil, juhul kui klient on andnud oma nõusoleku

6.5. MOVER.EE on kohustatud mitte avaldama kolmandatele osapooltele kliendi Isikuandmeid (va seadusega ettenähtud juhtudel või, kui see on vajalik MOVER.EE Teenuse toimimiseks, edendamiseks või tasude sissenõudmiseks vajaliku krediidiotsuse tegemiseks)

6.6. MOVER.EE Teenuse osutamiseks võidakse mõningaid isikuandmeid edastada järgmistele isikutele:

6.6.1. Veebilehele kasutamise uurimiseks Google Analytics, Google Inc.-ile;

6.6.2. krediidiotsuste tegemiseks AS-ile Creditinfo Eesti järgmiste isikuandmete: isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäevad kui ka viivituses oleva summa, edastamisega.

6.6.3. reklaami- ja turunduseesmärgil AS-ile Eesti Meedia;

6.6.4. tehingu täitmiseks kliendi poolt sõlmitud kauba transpordi- jmt lepingu teisele poolele;

6.6.5. Teenuse pakkumiseks MOVER.EE veebi- ja tarkvaraarendajatele.

6.7. MOVER.EE säilitab Isikuandmeid kogu Kasutajalepingu kehtivusaja vältel või nii kaua, kui see on vajalik kliendile Teenuste osutamiseks. Pärast kliendiga sõlmitud Kasutajalepingu lõppemist vastava kliendi Isikuandmed kustutatakse või anonümiseeritakse.

6.8. Klient annab nõusoleku küpsiste salvestamiseks tema seadmesse ja küpsistega seoses isikuandmete töötlemiseks kasutajalepinguga nõustudes. Kasutajal on õigus oma seadmes salvestatud küpsised blokeerida, kuid küpsiste mittekasutamisel ei pruugi MOVER.EE keskkond korrektselt töötada ja/või osad funktsioonid ei pruugi olla kättesaadavad.

6.9. Privaatsuseeskirjade kohta küsimuste tekkimisel võtta ühendust info(ät)mover.ee.

7. Kasutajalepingu ja kasutustingimuste muutmine

7.1. MOVER.EE-l on õigus Kasutajalepingut, Hinnakirja ja 2.3 märgitud tingimusi ühepoolselt muuta ning vajadusel täiendada. MOVER.EE avaldab muudatused Veebilehel. Kui klient muudatustega ei nõustu, on tal õigus tellitud Teenusest loobuda.

8. Vastutus

8.1. MOVER.EE loobub kõigist garantiidest niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õiguse alusel võimalik.

8.2. MOVER.EE ei võta endale mistahes vastutust, aga mitte ainult, järgmiste asjaolude eest:

8.2.1. kui on toimunud Veebilehe või Teenuse mis tahes katkestus või muu kättesaamatus;

8.2.2. kui levivad mistahes viirused või programmivead, mis levivad või mida keegi edastab Veebilehele või selle Teenuse kaudu;

8.2.3. mis tahes sisu või andmete kustutamine või kui neid on võimatu salvestada;

8.2.4. mis tahes rikkumise eest, mille klient on kolmandate isikute suhtes toime pannud;

8.2.5. mille põhjuseks on olukord, mida MOVER.EE pole võimeline kontrollima, kaasa arvatud, ent mitte üksnes, loodusõnnetused, torm, elektrikatkestus, kohustuste täitmatajätmine kolmanda isiku poolt või suutmata kohustusi täita.

8.3. Klient on kohustatud tasuma MOVER.EE-le ja MOVER.EE koostööpartneritele ja alltöövõtjatele, keda kasutatakse mistahes Teenuse osutamiseks, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad kas otseselt või kaudselt kliendi poolt toime pandud rikkumisest.

9. Kasutajalepingu kestus ja lõppemine

9.1. Kasutajaleping kehtib tähtajatult.

9.2. MOVER.EE-l on õigus ülesse öelda Kasutajaleping erakorraliselt, kui MOVER.EE adekvaatsel hinnangul ei võimalda kliendi rikkumine jätkata kliendi Veebilehe kasutamist.

9.3. Kliendil on õigus ülesse öelda Kasutajaleping ja nõuda sealjuures kasutajakonto kustutamist, juhul kui ta täidab eelnevalt kõik kohustused MOVER.EE ja teiste klientide ees ning kliendi viimasest tehingust on möödunud kasutajalepingus sätestatud pretensiooni esitamise tähtaeg.

 

10. Lõppsätted

10.1. Juhul kui on tekkinud arusaamatused Veebilehe kasutamisel, siis vaidlusi püüavad klient ja MOVER.EE lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on kliendil õigus pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni, Harju Maakohtusse või ODR keskkonda.